Behandlet av komitéen for Transport og Turisme

Behandlet av komitéen for Transport og Turisme

Publisert av Bjørn Egil Jakobsen den 10.01.24. Oppdatert 01.02.24.

Det nye førerkortdirektiv kan
bli godkjent i løpet av våren

I desember behandlet komiteen for Transport og Turisme (TRAN) i EU-parlamentet utkastet og tilleggsforslagene som har kommet i forbindelse med revisjonen av Førerkortdirektivet. 

Av: Bjarne Eikefjord (Tekst og foto)

 

Nylig stemte Komiteen for transport og turisme (TRAN) for nytt utkast til rapport om førerkortdirektivet, som er en del av en trafikksikkerhetspakke. Med 22 mot 21 og 2 avholdende ble dette utkastet vedtatt i komiteen. 

Utkastet går dermed videre for behandling i EU-Parlamentet, og endelig vedtak der. Ny vektgrense for førerkort klasse B for å kjøre bobiler er saken mange av oss i Norge har ventet på i mange år. Få økt totalvekta på bobiler fra 3.500 kilo til 4.250 kilo.

Dette innspillet har Norsk Bobil og Caravan Club holdt varmt overfor EU siden 2016.

 

Vi gjør oppmerksom på at det er artikkelforfatteren Bjarne Eikefjord (tidligere redaktør av Bobil og Caravan Magasinet), som på vegne av Norsk Bobil og Caravan Club som har jobbet tett med innspill og dialog overfor EU.

 

EUs komite for Transport og Turisme (TRAN) vedtok nylig med 22 mot 21 og 2 avholdende stemmer, å støtte utkastet til det nye førerkortdirektivet som nå foreligger. Det har kommet endringer siden vedtaket i mars i fjor.  

 

Men for å ta de viktigste endringene fra siste komitébehandling:

•          Førerkort bør være gyldig i minst 15 år for motorsykler, biler og traktorer, og fem år for lastebiler og busser, med noen unntak.
•          Helsesjekker bør være obligatoriske ved utstedelse og fornyelse av førerkort.
•          Førerkortklasse B gjeldende inntil 1850 kilo vognvekt vil gjelde for uerfarne sjåfører.
•          Uerfarne sjåfører må gjennomgå en prøvetid på minst to år, hvor det vil være visse restriksjoner, for eksempel strengere straffer for usikker kjøring og inntil 0,2 g/l promille under kjøring.
•          Etter prøvetid og adekvat opplæring vil førerkort (ny) klasse B+ gjelde for inntil 3500 kg.
•          18-åringer kan få lisens til å kjøre en lastebil eller buss med opptil 16 passasjerer, forutsatt at de har et sertifikat for faglig kompetanse. Hvis de ikke har slik kompetanse, heves aldersgrensen til 21 år.
•          Føreropplæring og testing skal gjøres for å forberede sjåførene på reelle kjøresituasjoner og utvikle deres risikobevissthet, spesielt overfor sårbare brukere som fotgjengere, syklister og brukere av e-scootere og e-sykler.
•          Sikker telefonbruk under kjøring, kjøring i snø og glatte forhold, blindsonerisiko, førerassistansesystemer og kjøretøybruk i forhold til miljø og utslipp bør også være en del av førerprøver.

4.250 kilo uten henger

For førerkortklasse B+, som i praksis vil være identisk med tidligere Klasse B, foreligger følgende formulering (Artikkel 9, line h):
“two years after a driving licence, granted for category B, was issued for the first time it shall be valid for driving the alternatively fuelled vehicles referred to in Article 2 of Council Directive 96/53/EC13 with a maximum authorized mass above 3 500 kg but not exceeding 4 250 kg without a trailer.”

(Oversatt til norsk: "to år etter at førerkort for førerkortklasse B er utstedt for første gang, skal det være gyldig for å kjøre kjøretøy drevet av alternativt drivstoff nevnt i Artikkel 2 i Rådsdirektiv 96/53/EF13 med en maksimal tillatt totalvekt over 3.500 kilo, men som ikke overskrider 4.250 kilo uten tilhenger.)


En liten oversikt over prosedyrearbeidet med førerkortdirektivet i EUs styrende organer. Det som gjenstår nå er hovedbehandling i Council og Parlamentet, som er ventet å skje de neste månedene. 

 

Bruker samme formulering

Formuleringen som gjelder uten henger er den samme som er innspilt fra Norsk Bobil og Caravan Club siden 2016, men mange bobileiere og folk i bransjen her i Norge ble i mars bekymret for kravet til "alternativt drivstoff". For får man flyttet de 750 kiloene fra en tilhenger til kjøretøyet, vil totalvekt på 4.250 kilo gjøre hverdagen og campingturene lettere for mange. 

For hva mener EU med "alternativt drivstoff:
“alternative fuels” shall mean fuels or power sources which serve, at least partly, as a substitute for fossil oil sources in the energy supply to transport and which have the potential to contribute to its decarbonization and enhance the environmental performance of the transport sector, consisting of:

•          electricity consumed in all types of electric vehicles;

•          hydrogen;

•          natural gas, including biomethane, in gaseous form (Compressed Natural Gas — CNG) and liquefied form (Liquefied Natural Gas — LNG); 

•          Liquefied Petroleum Gas (LPG); (e) mechanical energy from on-board storage/on-board sources, including waste heat;

 

Hvis vi oversetter til norsk:

"Alternativt drivstoff" betyr drivstoff eller kraftkilder som tjener, i det minste delvis, som en erstatning for fossil oljekilde i energiforsyningen til transport og som har potensial til å bidra til avkarbonisering av denne og forbedre transportsektorens miljøprestasjon, som består av:

• elektrisitet brukt i alle typer elektriske kjøretøy;

• hydrogen;

• naturgass, inkludert biomethan, i gassform (Komprimert Naturgass – CNG) og i flytende form (Flytende Naturgass – LNG);

• Flytende Petroleumsgass (LPG); (e) mekanisk energi fra lagring om bord/kilder om bord, inkludert spillvarme;

I tillegg til denne listen kommer også E-fuel, som mange mener skal kunne brukes i eksisterende forbrenningsmotorer og erstatte diesel på sikt.

 


Artikkelforfatter og tidligere redaktør i Bobil og Caravan Magasinet, Bjarne Eikefjord, har fulgt behandlingen av førerkortdirektivet tett helt siden Norsk Bobil og Caravan Club sendte innspill til EU i 2016.

 

Nytt innspill til EU fra NBCC

Dette bekymret også NBCC, og etter at utkastet hvor «alternativt drivstoff» var kommet inn i forslaget fra EU-Kommisjonen i mars i fjor, bestemte NBCC seg for å sende innspill til EU for å argumentere for at 4.250 kilo ikke bare må gjelde «alternativt drivstoff». 

   I brevet trekker NBCC fram trafikksikkerhetsmomentet som ligger i å kunne kjøre bobil med totalvekt på 4.250 kilo lagt på kjøretøyet, i stedet for å måtte ha 750 kilo etter bobilen på en ubremset tilhenger. Som også er det opprinnelige innspillet fra 2016.

       Videre går det fram av innspillet fra NBCC at det er knyttet til fritidskjøretøyer registrert som bobiler i Typegodkjenningskategori M1/SA, og det fremheves at nesten alle bobiler har dieselmotorer med Euro6-design, og som er motorer som lett kan konverteres til å kunne bruke alternativt drivstoff når det en gang blir tilgjengelig.

 

Flere land er positive

Det trekkes også fram i henvendelsen fra NBCC til EU i mars i fjor at elektrifisering med dagens teknologi betyr tunge batterier, redusert nyttelast og betydelig forkortet rekkevidde, og at dieselen vi bruker nå produseres delvis fra og med opprinnelse fra biomasse.

   Til slutt peker NBCC på at land som Tyskland, Frankrike, Bulgaria og Finland støtter utvidelsen av B-førerkortet til å kunne kjøre 4.250 kilo på tvers av alle kjøretøytyper. Mens Nederland støtter utvidelsen til 4.250 kilo spesielt for bobiler og for elektriske kjøretøy.

 

Åpning for fritidskjøretøyer

I utkastet til førerkortdirektiv, artikkel 9, kap. 4, pkt. b, som altså nå har kommet er det lagt inn følgende unntak fra regelen om alternative drivstoff gjeldende for:

“vehicles of a maximum authorised mass exceeding 3 500 kg (men ikke over 4250 kg) by drivers over 21 years old holding a driving licence granted for category B, at least two years after such a driving licence was issued for the first time, provided that all of the following conditions are met:

(i)        “those vehicles are intended to be used, when stationary, only as an instructional or recreational area;”

(ii)       that they are used by non-commercial bodies for social purposes;

 

Behandles 1. kvartal 2024

Slik teksten nå fremkommer vil den dekke «leisure vehicles», eller i praksis bobiler. Dette vil betinge at produsenter og myndigheter sørger for at disse får sin egen typegodkjenningsklasse og registreringsklasse. 

Men det viktigste er:

Går dette gjennom EU-Parlamentet i den form denne teksten har nå, så blir det åpning for å kjøre bobil på 4.250 kilo for førerkort kl. B (ny B+). Innstillingen fra TRAN skal førstegangs behandles i EU-Parlamentet første kvartal 2024, jfr. framdriftsplanen (Procedure File) fra 20.12.2023.

 

 

 

Tips oss: bjornegil@nbocc.no

Bobil og Caravan Magasinet gies ut av Norsk Bobil og Caravan Club.